Arsip Tag: Acara Arisan

ACARA KEBAKTIAN ARISAN PUNGUAN DAN MARGA – Bahasa Indonesia


01. Doa di dalam hati masing-masing … amin

02. Bernyanyi KJ. No. 17 : 1 – 2 “Tuhan Allah Hadir”
1. Tuhan Allah hadir, pada saat ini, hai sembah sujud di sini. / Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. / Marilah, umat-Nya, hati mu serahakan dalam kerendahan.
2. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang-malam. / “Suci, suci, suci” untuk selamanya dinyanyikan malak Sorga. / Ya Allah t’rimalah, Pujian Jemaat beserta malaikat.

03. Invocatio
L : Melalui sukacita yang dari pada Tuhan, marilah kita membuka acara ini, di dalam Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
J : Amin
L : Pertolongan kita ialah di dalam Nama Allah,
J : Yang menjadikan langit dan bumi.
L : Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
J : sebab untuk selama-lamanya kasih setiaNya.
L : Hai kaum Israel, katakanlah:
J : sebab untuk selama-lamanya kasih setiaNya.
L : Tuhan di pihakku, aku tidak takut, apakah yang dapat orang lakukan terhadapku?
J : Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku, Ia telah menjadi kota bentengku.
L : Haleluya! Marilah kita berdoa:
Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga! Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu. Sebab Engkau telah memanggil dan menetapkan kami menjadi orang yang berpengharapan melalui persekutuan ini. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkau telah menyatukan kami dalam persekutuan Roh Kudus untuk menjadi satu. Melalui ibadah ini, kami memohon: jadikan kami layak untuk menerima kekuatan dari-Mu, agar kehidupan kami dapat mewujudnyatakan kehendak-Mu. Tuntunlah kami agar langkah dan hati kami tetap satu seperti Engkau di dalam Yesus, dan bersama-sama dengan Roh Kudus, menjadi Raja atas seluruh ciptaan-Mu, sekarang dan sampai selamanya. Amin.

04. Bernyanyi KJ. No. 253 : 1, 5 “Majulah, majulah”
1. Majulah, majulah, maju dalam t’rang permai dan nyalakanlah pelita menantikan Mempelai; sumber Hidup hanya Dia. Umat Tuhan, masuk pintuNya, majulah, majulah!
5. Tumbuhlah, tumbuhlah, tumbu dalam Tuhanmu: Roh dan Hidup kauseraplah; jangan maut kautempuh. Subur oleh kuasa Allah bagai carang hijau s’lamanya tumbuhlah, tumbuhlah!

05. Pembacaan Ayat
L : Nas bacaan dalam ibadah saat ini, tertulis dalam Pilipi 2:1-11. Marilah kita membaca secara berganti-gantian. Beginilah Firman Tuhan: Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan,
J : karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan,
L : dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri;
J : dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
L : Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
J : yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
L : melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
J : Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
L : Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
J : supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
L : dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa! Demikian Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan Firman Tuhan, serta memeliharanya.
J : Amin.

06. Bernyanyi KJ. No. 372 : 1 – 2 “Inginkah kau ikut Tuhan”
1. Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib! Jangan bimbang, jangan sungkan: ikut Tabib! Pikullah salibmu saja, ikut terus; lihatlah mahkota Raja agung yang kudus!
2. Haruslah kausangkal diri: pikul salib! Di godaan dunia ini ikut Tabib! Pikullah salibmu saja, ikut terus; lihatlah mahkota Raja agung yang kudus!

07. Doa Syafaat

08. Bernyanyi KJ. No. 249 : 1 “Serikat Persaudaraan”
1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, Berdamai, bersajahtera, dengan pengasihan.

09. Khotbah atau Renungan

10. Bernyanyi KJ. No. 425 : 1, 3 “Berkumandang suara” persembahan
1. Berkumandang suara dari seberang, “Kirimlah cahyamu!” Banyak jiwa dalam dosa mengerang, “Kirimlah cahyamu!” Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
3. Jangan kita tinggal diam mendengar: “Kirimlah cahyamu!” Injil Tuhan haruslah kita sebar, “Kirimlah cahyamu!” Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.

11. Doa Bapa kami dan Penutup

Iklan

ACARA KEBAKTIAN ARISAN PUNGUAN DOHOT MARGA


01. Tangiang na hohom … amen

02. Marende BE. No. 257 : 1 – 2 “Jonok Debatanta”
1. Jonok Debatanta, unduk be ma hita lao marsomba tu Tuhanta. / Mijur Debatanta tu tongatonganta, tapahohom ma rohanta. / Somba ma Debata, di banua ginjang, na so halompoan.
2. Jonok Debatanta, surusuruanNa do manungkap di joloNa. / HabadiaonNa dipapujipuji dohot ende na umuli. / Hita pe, saude, sai girgir rohanta mangoloi Tuhanta.

03. Invocatio
L : Dibagasan roha na mariaia tu Debata, tapungka ma parsaoranta dohot Debata, marhitehite Goar ni Debata Ama, Anak dohot Tondi Parbadia.
R : Amen
L : Ianggo pangurupion di hita di bagasan goar ni Jahowa,
R : Sitompa langit dohot tano on.
L : Mandok mauliate ma hamu tu Jahowa, ai pardengganbasa do Ibana,
R : ai ro di salelenglelengna do asi ni rohana!
L : Dohonon ni Israel ma tongon:
R : Ai ro di salelenglelengna do asi ni rohana!
L : Jahowa do donganku, ndang mabiar ahu, tung aha ma tagamon bahenon ni jolma tu ahu?
R : Jahowa do pargogongku dohot endengku, jadi gabe hatuaonku ibana.
L : Haleluya! Martangiang ma hita:
Ale amanami jala Debatanami! Gok pujipujian dohot hamauliateon do husombahon hami tu adopanMu, ala dipajongjong jala dijou Ho do hami tu pangkirimon na mangolu marhite punguan on. Huhilala hami do pandonganionMu di saluhut na masa di ngolunami, jala dipasada Ho do hami dibagasan ihotihot ni Tondi Parbadia. Nuaeng pe dibagasan partangiangan on, sai patau ma hami di adopanMu, asa hujalo hami saluhut hagogoon na sian Ho, laho patupahon angka na denggan na pinangidoM. Dongani, jala horasi ma hami di pardalanan ni ngolunami, asa tung sada hami di adopanMu, songon Ho na marsada dibagasan Jesus Kristus rap dohot Tondi Parbadia na mangarajai sahat ro di saleleng ni lelengna. Amen.

04. Marende BE. No. 255 : 1 – 2 “Holan sada do na ringkot”
1. Holan sada do na ringkot, Jesus lehon i di au. / Manang aha pe na dapot ndang tuk pasonanghon au. / Nang arta, nang sangap, sude hamoraon, / ndang tau mangalehon di au hasonangan. / Alai molo dapot na sasada i, tongtong las rohangku hinorhonna i.
2. Molo naeng di ho tondingku arta na sasada i. / Ndang tarbahen luluanmu anggo so di ginjang i. / Disi, di siamun ni Tuhan Jahowa do hundul AnakNa na dung gabe jolma. / Ibana do jambar na sun denggan i, / antong o tondingku jalahi ma i.

05. Ayat Sijahaon
L : Ayat sijahaon dibagasan Parpunguanta sadari on, i ma na tarsurat dibagasan Filipi 2:1-11. Tajaha ma marsorinsorin, songon on ma didok disi: Molo tung adong apoapo marhitehite Kristus, dohot sosososo holong ni roha dohot parsaoran ni tondi, nang talup dohot asi ni roha,
R : gohi hamu ma halalas ni rohangkon: Sada ma parrohahon hamu; sada ma haholonganmuna; saroha, sapingkiran ma hamu!
L : Unang ma mardingkandingkan manang marhasangapon na rumar; alai sian toruk ni rohamuna be ma rajumi hamu donganmuna sumurung sian dirimuna!
R : Unang ma na ringkot di hamu be matahon hamu, dohot ma na di dongan!
L : Songon parrohaon ni Kristus Jesus ma parrohaonmuna!
R : Atik pe rupa ni Debata di Ibana, ndada songon na nidobo dirajumi rohana tudosna i tu Debata.
L : Dirumari do dirina jala disolukkon rupa ni hatoban, gabe suman tu jolma do Ibana jala rumang jolma dapot di Ibana.
R : Dipatutoru do dirina; na gabe pangoloi do Ibana paima mate, pola tung mate tarsilang!
L : Ala ni i do dipatimbo Debata Ibana jala dibasabasahon tu Ibana Goar na sumurung asa nasa goar,
R : asa somba tu Goar ni Jesus nasa ulu ni tot, na di banua ginjang i dohot na di tano, nang na ditoru ni tano,
L : jala asa nasa na marsoara marhatopothon: Jesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni Debata Ama! I do sahatna. Martua do na tumangihon Hata ni Debata, jala na umpeopsa.
R : Amen.

06. Marende BE. No. 248 : 1, 4 “Saleleng ho di tano on”
1. Saleleng ho di tano on patigor ma roham. / Paingotingot ma tongtong nidok ni Debatam.
4. Bolonghon sian rohami luhut na so ture. / Alai na sian Tuhan i ramoti ma sude.

07. Tangiang Pangondianon

08. Marende BE. No. 656 : 1 “Parhahamaranggion i”
1. Parhahamaranggion i lam hot jala togu, / singkop ma hasadaon i di Jesus i burju. / Rap sauduran hita be, marholong na tutu. / Mardame marlas roha ma di Jesus i tutu.

09. Jamita manang Renungan

10. Marende BE. No. 672 : 1, 3 “Tung godang situtu” pelean
1. Tung godang situtu, ulaonmu antong, dipasahat Tuhanta tu ho, / ndang adong be tingkim marnalemba tahe, ngolumi baen tiruan tongtong. / Sai patupa ma i ala ni Tuhani, so manghirim balosna tu ho / Debata do marnida na ni ulami manang na adong parbue ni i.

3. Ala nii boan ma sondang na tiur i, boan ma hata ni Tuhan i. / Sai urupi na pogos, na mardangol i asa ro tu Jesus Tuhanta i. / Sai patupa, d.u.

11. Tangiang Ale Amanami dohot Panutup

Sumber dari Buku Harian Edisi November – Desember 2018

Acara Arisan (Bahasa Indonesia) – disadur dari Buku Ibadah Harian edisi Maret – April 2015


TERTIB ACARA IBADAH KUMPULAN (ARISAN)
KELUARGA/MARGA/PERKUMPULAN (BAHASA INDONESIA)
01. Persiapan
02. Panggilan Beribadah
U : Saudara/i terkasih. Adalah baik jika segala kegiatan kita dimulai dari memuliakan nama Tuhan, sehingga Allah hadir dalam setiap pergerakan kita. Karena itu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Dia yang telah mempersatukan kita dalam tempat ini, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Baca lebih lanjut

Acara Arisan (Bahasa Batak) – disadur dari Buku Ibadah Harian edisi Maret – April 2015


PARTORDING NI PARTANGIANGAN PUNGUAN (ARISAN)
KELUARGA/MARGA/PARSAHUTAON (HATA BATAK)

1. Pangaradeon
2. Joujou tu Parsaoran dohot Debata
U : Hamuna angka dongan sapunguan. Sadarion Partangiangan ni Punguanta, alani i, denggan ma tapahibul roha dohot pingkiranta marsomba tu Debata Parasiroha i, on do tahe na pinangido ni Debata.
H : Ro ma hamu tu Debata pasahathon hata hamuliateonmuna. Pardenggan basa jala partanobatoanta do Ibana ro di saleleng ni lelengna.
U : Lobi sian i tahe, tapasahat ma ngolunta tu Ibana, asa pararon ni Debata tingkinta, gogo dohot parsitutuonta marhite punguan on.
H : Haposan do Debata manangannangan angka na ro jala na biar mida Ibana. Jahowa do paradehon tingki di angka ulaonta, jala Ibana do mambahen manjadi ulaonta.
U : Jahowa do mambahen las ni roha, nda tama itapuji Ibana? Ala ni i, sian haburjuonta dohot girgir ni rohanta, itapasangap ma Ibana, marende ma hita!
Baca lebih lanjut